Výsledky XIII. zasadnutia Monitorovacieho výboru programu

XIII. zasadnutie Monitorovacieho výboru sa konalo online dňa 15. decembra 2022. Počas zasadnutia bol prezentovaný stav implementácie programu, úspory v prioritných osiach, stav implementácie technickej pomoci. Rozhodovalo sa o zmenách v projektoch a presunoch voľných finančných prostriedkov. Boli prijaté zmeny a doplnenia "Zásad realizácie strešných projektov" a plánu informačných a propagačných aktivít na rok 2023.

 

Počas XIII. zasadnutia:

  • sa diskutovalo o stave implementácie programu v prioritných osiach,
  • bol prezentovaný stav úspor v prioritných osiach,
  • bol prezentovaný stav implementácie technickej pomoci,
  • boli schválené zmeny v indikatívnom rozdelení rozpočtu na technickú pomoc,
  • bol schválený presun nevyužitých finančných prostriedkov z prioritných osí 2 - 4 do prioritnej osi 1,
  • boli schválené zmeny v prílohe 14 k Príručke pre prijímateľa "Zásady realizácie strešných projektov" (zmeny sa týkajú okrem iného predĺženia obdobia realizácie strešných projektov),
  • bolo prijaté rozhodnutie o presunutí finančných prostriedkov medzi partnermi strešných projektov č. PLSK.01.01.00-12-0005/16 a č. PLSK.03.01.00-12-0006/16,
  • boli schválené zmeny v projekte č. PLSK.01.01.00-12-0099/17,
  • boli prezentované aktivity v rámci strešných projektov,
  • bolo zhrnuté vykonávanie informačných a propagačných činností v roku 2022 a bol prijatý ročný plán informačných a propagačných činností na rok 2023.