Výsledky z IX. zasadnutia Monitorovacieho výboru – schválenie nových projektov

Informujeme, že počas zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, ktoré sa konalo v dňoch 19.-20. marca 2019 v Starej Lesnej boli schválené na spolufinancovanie:

- 2 projekty v rámci II. prioritnej osi – „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava”, špecifický cieľ: „Zlepšenie cezhraničnej dostupnosti v rámci cezhraničného územia rozvojom multimodálnej dopravy“ (predložené v rámci 2. výzvy na predkladanie žiadostí). 

- 11 projektov v rámci III. prioritnej osi - „Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia” (predložené v rámci 2. výzvy na predkladanie žiadostí)

Výbor prijal rozhodnutie o zamietnutí 2 projektov v rámci III. prioritnej osi (2. výzva), ktoré na etape kvalitatívneho hodnotenie nezískali požadovaný počet bodov. 

Zoznam schválených projektov na spolufinancovanie podľa jednotlivých prioritných osí ako aj zoznam zamietnutých projektov z III. prioritnej osi sa nachádza nižšie.

Okrem toho, v súvislosti so zvýšením alokácie Programu, Monitorovací výbor schválil na spolufinancovanie (do výšky dostupných finančných prostriedkov):

- 19 projektov v rámci I. prioritnej osi – „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ (2. výzva), ktoré sa nachádzali na rezervnom zozname projektov odporúčaných na schválenie po VIII. zasadnutí MV konaného vo Wisle (25.-26.6.2018).
- a prijal rozhodnutie o umiestení 24 projektov do rezervného zoznamu pre I. prioritnú os, ktoré by mohli získať finančný príspevok v prípade uvoľnenia prostriedkov v I. prioritnej osi (napr. v prípade úspor z projektov) v súlade s poradím uvedeným na rezervnom zozname.

V súvislosti so zamietnutými projektami z I. prioritnej osi, Monitorovací výbor prijal výsledky 2 projektov, kde bolo vykonané opätovné hodnotenie projektov v súvislosti s odvolacím konaním. Na základe nového hodnotenia, projekty nezískali dodstatočný počet bodov vo fáze kvalitatívneho hodnotenia a zostali zamietnuté. Projekty sa nachádzali na zozname zamietnutých projektov, ktoré MV schválil na VIII. zasadnutí MV konaného v dňoch 25.-26.6.2018 vo Wisle.

Zoznam schválených projektov, zoznam rezervných projektov a zoznam zamietnutých projektov v rámci I. prioritnej osi sa nachádza nižšie.

Tiež by sme vás chceli informovať, že Monitorovací výbor prijal rozhodnutie so zámerom presunu voľných finančných prostriedkov nevyčerpaných v rámci alokácie z oblasti multimodálnej dopravy a cezhraničného vzdelávania (v objeme približne 10,10 mil. EUR) na cestné projekty. V tejto súvislosti bude zmena Programu predložená na schválenie Európskej komisii. Po vykonaní zmeny v Programe bude následne vyhlásená dodatočná výzva na predkladanie žiadostí na spolufinancovanie v rámci II. prioritnej osi – „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, špecifický cieľ: „Zvýšenie cezhraničnej mobility prostredníctvom zlepšenia cezhraničných dopravných spojení“.

V rámci zasadnutia boli schválené zmeny v Príručke pre prijímateľa a v procese odvolacieho konania (Príloha č. 2 Rokovacieho poriadku Monitorovacieho výboru). Zmenené dokumenty budú zverejnené na internetovej stránke programu v najbližších dňoch.
 


    Výsledky z IX. zasadnutia Monitorovacieho výboru – schválenie nových projektov Výsledky z IX. zasadnutia Monitorovacieho výboru – schválenie nových projektov Výsledky z IX. zasadnutia Monitorovacieho výboru – schválenie nových projektov