XVI. stretnutie pracovnej skupiny 03.08.2022

Pracovná skupina pre prípravu návrhu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 sa stretla 03. augusta 2022 online.

 

Počas stretnutia PS prijala zmeny v  návrhu programu v súvislosti s prerokovaním programového dokumentu s EK. Zmeny sa vo veľkej miere týkajú environmentálnych otázok, ktoré sú dôležité pre projekty, ktoré sa majú financovať. Program nemení priority a typy opatrení oproti pôvodnej verzii predloženej EK. V priorite Lepšie prepojené pohraničie kladieme dôraz na projekty súvisiace s rekonštrukciou a obnovou (modernizáciou) ciest zlepšujúcich dostupnosť verejnej dopravy a bezpečnosť na nich. Dúfame, že EK  prijme zavedené zmeny a schváli program do konca tretieho štvrťroka tohto roka. 

Okrem toho PS schválila: 

  • zmenu týkajúcu sa zvýšenia alokácie po nadobudnutí prostriedkov z programu PL-RU v hodnote 3,24 mil. EUR, 

  • časť príručky programu týkajúcu sa oprávnených aktivít, zoznamu inštitúcií a organizácií, ktoré môžu žiadať o finančný príspevok a participácie. Tieto časti budú zverejnené neskôr.