Zápisnica z IV zasadnutia Monitorovacieho výboru

Protokol z IV zasadnutia Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko