Združenie Beskydy: VII. výzvu na predkladanie individuálnych mikroprojektov

Združenie Beskydy vyhlásilo VII. výzvu na predkladanie individuálnych mikroprojektov v rámci 3 prioritnej osi Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PL - SK 2014-2020.
Trvanie výzvu

Od 18.02.2021 do 19.04.2021 do 15:00.

Dátum, miesto a forma predkladania žiadostí

Žiadosti o spolufinancovanie v rámci programu Interreg VA Poľsko-Slovensko 2014 - 2020 sa vypĺňajú: pre jednotlivé mikroprojekty v národnom jazyku s krátkym popisom v jazyku zahraničného partnera a predkladajú sa v elektronickej podobe prostredníctvom špeciálnej žiadosti - Generátor aplikácií a osád - a v papierovej verzii.

Informácie