Euroregión Tatry: 8. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov

Zväzok Euroregión „Tatry“ dňa 24.1.2022 vyhlasuje VIII. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na realizáciu individuálnych mikroprojektov v rámci strešného projektu s názvom Spoločné odborné vzdelávanie na poľsko-slovenskom pohraničí Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.


V rámci 8. výzvy finančný príspevok môžu získať len individuálne mikroprojekty. Individuálny mikroprojekt - výška finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja: min. 2 000,00 EUR, max. 50 000,00 EUR, maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000,00 EUR.

Miera spolufinancovania mikroprojektov:

  • maximálne 85%  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja,
  • maximálne 5% zo štátneho rozpočtu,
  • minimálne 10% - vlastný vklad mikroprijímateľov.

Termín, spôsob a miesto podávania žiadostí:
Žiadosti vyplnené v poľskom a slovenskom jazyku sa podávajú v elektronickej podobe prostredníctvom on-line aplikácie Generátor žiadostí a vyúčtovaní dostupnej na web stránke: www.e-interreg.eu a v papierovej verzii, ktorú je možné doručiť doporučeným listom, kuriérom alebo osobne do sídla Zväzku Euroregión „Tatry“ najneskôr do 31.1.2022 do 12:00 hod. Rozhoduje dátum a čas predloženia papierovej verzie (2 exempláre vytlačenej, podpísanej a opečiatkovanej žiadosti spolu so všetkými povinnými prílohami) v kancelárii Zväzku Euroregión „Tatry“ , ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.

Iné dôležité informácie:

  1. Vecné zakončenie mikroprojektu nemôže prekročiť 30.6.2022.
  2. Podrobné informácie týkajúce sa podmienok a kritérií poskytnutia finančného príspevku na mikroprojekty v rámci Programu nájdete v Príručke pre prijímateľa a Príručke pre mikroprijímateľa, dostupné na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu.
  3. Aplikačný balík dokumentov je dostupný na web stránke www.pwt.euroregion-tatry.eu .
  4. V súvislosti so súčasnou situáciou súvisiacou s pandémiou COVID-19 sa školenie pre potenciálnych žiadateľov uskutoční formou individuálnych konzultácií v sídle Zväzku Euroregión „Tatry“ po predchádzajúcom dohodnutí termínu stretnutia.

Všetky informácie poskytuje:
Zväzok Euroregión „Tatry”
ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ
tel.+48 18 266 99 81,
www.pwt.euroregion-tatry.eu
pwt@euroregion-tatry.eu