Informácia o Programe

V tejto sekcii sa dozviete o zásadách fungovania programu, oboznámite sa s legislatívou  programovými dokumentmi, a taktiež sa dozviete aké inštitúcie sú zapojené do realizácie programu.

Znenie programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko vo verzii zhodnej so vzorom určeným pre programy EÚS v rámci cieľa “Európska územná spolupráca” je zverejnený v záložke Zoznám sa s dokumentmi.
 

Spoznajte náš program

 

Program Interreg Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 funguje v rámci troch prioritných osí:

Ochrona a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia obrazek

Investičná priorita: Zachovanie, ochrana, podpora arozvoj prírodného akultúrneho dedičstva

Doteraz sme zazmluvnili: 99% prostriedkov poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho

 

Trvalo udržateľná cezhraničná doprava obrazek

 • Investičná priorita: Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov
  Doteraz sme zazmluvnili: 91% prostriedkov poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho
 • Investičná priorita: Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových a nízkouhlíkových dopravných systémov, vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej  dopravy, prístavov,  multimodálnych  prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility
  Doteraz sme zazmluvnili: 28% prostriedkov poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho

Rozvoj cezhraničného aceloživotného vzdelávania územiaobrazek

Investičná priorita: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností  a celoživotného  vzdelávania  prostredníctvom  prípravy a vykonávania spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov
Doteraz sme zazmluvnili: 88% prostriedkov poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho

Rozpočet programu

178,6 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Najviac, lebo až polovica programových finančných prostriedkov (t.j. asi 101 miliónov eur), bude investovaná do ochrany, propagácie a rozvoja prírodných zdrojov a kultúrneho dedičstva. 

Suma takmer 60 miliónov eur podporí rozvoj cestnej infraštruktúry, zjednodušujúcej komunikáciu medzi Slovenskom a Poľskom ako aj zlepšujúcej spojenia s Transeurópskou dopravnou sieťou. 

V oblasti vzdelávania dofinancované budú spoločné cezhraničné projekty týkajúce sa odborného vzdelávania, ktorých cieľom je prispôsobenie odborného vzdelania k požiadavkám cezhraničného trhu práce ako aj k očakávaniam zamestnávateľov z oprávneného územia (8,3 miliónov eur).

Spoločný Technický Sekretariát je financovaný na základe Dohody o realizácii projektu Technickej pomoci č. PLSK.04.01.00-00-0004/18 z 18.12.2018.

Oprávnené územie

Poľsko (okres): pszczynský, cieszynský, bielský, mesto Bielsko-Biała, żywiecký, olkuský, chrzanowský, osvienčimský, wadowický, suský, myślenický, tatranský, nowotarský, limanowský, nowosądecký, mesto Nowy Sącz, gorlický, bieszczadzký , leský, sanocký, brzozowský, krosnianský, mesto Krosno, jasielský, rzeszowský, mesto Rzeszów, przeworský, przemyský, mesto Przemyśl, jarosławský, lubaczowský.

Slovensko (okres): Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Spišská Nová Ves, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča, Sabinov, Bardejov, Svidník, Prešov, Vranov nad Topľou, Stropkov, Medzilaborce, Humenné, Snina

 

obrazek

Prijímatelia programu

 • štát a jeho organizačné zložky,
 • územná samospráva a jej organizačné zložky,
 • organizácie zriaďované štátom, krajom, obcou, mestskou časťou a združením obcí,
 • neziskové mimovládne organizácie, 
 • európske zoskupenia územnej spolupráce,
 • vedecké a výskumné organizácie.

Riadaci orgán

Za riadenie a implementáciu programu Interreg Poľsko - Slovensko je zodpovedný Riadaci orgán, nachádzajúci sa v organizačnej štruktúre Ministerstva fondov a regionálnej politiky Poľskej republiky. Okrem iného je zodpovedný za vypracovanie programových dokumentov, ich aktualizáciu, vykonávanie hodnotení, podpisovanie zmlúv o poskytnutí finančných príspevkov s prijímateľmi a dodatkov k týmto zmluvám, posudzovanie sťažností týkajúcich sa implementácie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, úhradu platieb v prospech prijímateľa. Riadiaci orgán plní zároveň funkciu Certifikačného orgánu.

Detailný rozsah úloh a kompetencií Riadiaceho orgánu sa nachádza v  programovom dokumente schválenom Európskou komisiou  

Národný orgán

Úlohu Národného orgánu v programe plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. K úlohám Národného orgánu patria okrem iného: zabezpečenie národného financovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (v súlade so slovenskou legislatívou), potvrdzovanie oprávnenosti partnerov v súlade s národnou legislatívouna žiadosť Riadiaceho orgánu, prvostupňová kontrola na slovenskej strane (kontrola projektov a kontrola výdavkov v rámci technickej asistencie pre slovenské Regionálne kontaktné body a skupinu audítorov).

 

Orgán auditu

Úlohu Orgánu auditu plní Generálny inšpektorát pre finančnú kontrolu (GIKS) na Ministerstve financií Poľskej republiky. Orgán auditu je podporovaný Skupinou audítorov, ktorú tvoria zástupcovia každej zo zúčastnených krajín. Orgán auditu nesie zodpovednosť za vykonávanie auditov čerpania európskych prostriedkov.

 

Orgány kontroly

Pred zaslaním žiadosti o platbu pre projekt vedúcim partnerom na STS, výdavky vzniknuté v projekte u jednotlivých partnerov (vrátane vedúceho partnera) sú posudzované a potvrdené nezávislými vnútroštátnymi kontrolórmi menovanými členskými štátmi podľa čl. 23 ods. 4 nariadenia EÚS. Úlohou kontrolórov je potvrdenie dodania produktov a služieb, oprávnenosti deklarovaných výdavkov ako aj ich súladu s pravidlami programu, právom EÚ a vnútroštátnym právom ako aj potvrdenie správnej realizácie projektu, ktorá je v súlade s predpokladmi zo žiadosti o poskytnutie finančného príspevku. 

Tak v Poľsku ako aj na Slovensku, funguje centralizovaný systém kontroly, t.j. boli určené verejné orgány alebo inštitúcie na centrálnej úrovni, ktoré boli poverené vykonávaním kontrolných úloh. 

V Poľsku funkciu kontrolórov vykonávajú: vojvoda Malopoľský, vojvoda Podkarpatský a vojvoda Sliezsky. Pravidlom je, že kontrolór kontroluje tých partnerov, ktorí majú svoje sídlo na území vojvodstva, v ktorom úlohu kontrolóra vykonáva príslušný vojvoda. 

V Slovenskej republike úlohu kontrolóra vykonáva Odbor programov cezhraničnej spolupráce na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Skontaktuj sa s príslušným kontrolórom

 

Monitorovací výbor

K hlavným úlohám Monitorovacieho výboru patria okrem iného: schvaľovanie programových dokumentov a kritérií výberu projektov, výber projektov, ktorým bude poskytnutý finančný príspevok, riešenie odvolaní týkajúcich sa výberu projektov, monitorovanie pokroku implementácie Programu a jeho prioritných osí, v súlade s článkom 49, ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, schvaľovanie ročných a záverečných správ o realizácii Programu. Viac informácií o Monitorovacom výbore nájdete v záložke Monitorovací výbor.

Spoločný technický sekretariát

Spoločný technickýsekretariát pomáha riadiacemu orgánu a monitorovaciemu výboru pri výkone ich funkcií. Spoločný technický sekretariát takisto poskytuje potenciálnym prijímateľom informácie o možnostiach financovania v rámci programov spolupráce a pomáha prijímateľom pri vykonávaní operácií. Kontaktné údaje nájdete v záložke Kontakt.

Regionálne kontaktné body

Regionálne kontaktné body informujú potencionálnych žiadateľov o Programe
a zabezpečujú konzultácie pre žiadateľov, ako aj spoluprácu v rámci implementácie Komunikačnéj Strátegie programu. Regionálne kontaktné body umiestnene sa v maršalských úradoch (Sliezske, Malopoľské a Podkarpatské vojvodstvo) v Poľskej republike a v Prešovskom a Žilinskom samosprávnom kraji v Slovenskej republike. Kontaktné údaje nájdete v záložke Hľadaj kontaktný bod.

Euroregióny a VÚC

Za implementáciu mikroprojektov sú na poľskej strane zodpovedné Euroregióny pôsobiace na poľsko-slovenskej prihraničnej oblasti, t. j. Euroregión Beskydy, Karpatský euroregión a Euroregión Tatry. Na slovenskej strane sú za implementáciu mikroprojektov zodpovedné Žilinský samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj (VÚC Žilina a VÚC Prešov). Kontaktné údaje nájdete v záložke Hľadaj kontaktný bod.