V rámci programu sú refundované oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené v priebehu realizácie projektu. . Partner projektu musí výdavky najskôr vynaložiť a zdokladovať ich, a až po overení ich oprávnenosti kontrolórom je možná úhrada vynaložených výdavkov. V tejto sekcii nájdete informácie nevyhnutné pre správne vyúčtovanie realizovaného projektu.

Schválenie projektu na realizáciu a podpísanie zmluvy o poskytnutí finančného príspevku neznamená, že všetky výdavky, ktoré budú predložené na refundáciu v priebehu realizácie projektu, budú uznané ako oprávnené. Overuje sa totiž, či daný výdavok bol vynaložený v súlade s platnými predpismi a schválenou žiadosťou o poskytnutie finančného príspevku. Usmernenia tykajúce sa oprávnenosti výdavkov nájdete tu.

Finančný príspevok je možné zrušiť v prípade, ak sa preukáže, že projekt je realizovaný v rozpore s  uvedeným v žiadosti alebo, že ste nedosiahli naplánovaný cieľ projektu. Taktiež hrozí vrátenie celého alebo časti finančného príspevku, ak nie sú dodržané platné postupy spojené napríklad s výberom dodávateľov alebo poskytovateľov služieb.