Centrum Projektów Europejskich poszukuje ekspertów do oceny wniosków o dofinansowanie w Programie współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.


Poszukujemy ekspertów w następujących dziedzinach:

 1. Klimat
 2. Bioróżnorodność
 3. Drogi
 4. Elektromobilność
 5. Turystyka i kultura
 6. Współpraca instytucjonalna
 7. Pomoc publiczna

Aby wziąć udział w naborze należy złożyć drogą elektroniczną podpisany wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu. Wniosek zawiera:

 1. kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta (załącznik nr 1.1),
 2. oświadczenie kandydata na eksperta (załącznik nr 1.2),
 3. zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora naboru i instytucje zaangażowane w realizację Programu współpracy transgranicznej Polska – Słowacja 2021-2027, (załącznik nr 1.3),
 4. dokumenty potwierdzające doświadczenie i wykształcenie.

Wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym lub przesłany w formie skanu wniosku zawierającego własnoręczny podpis eksperta.


Wniosek wraz załącznikami należy przesłać na adres: kontakt@plsk.eu w terminie do 4 kwietnia 2023 r.


Szczegółowe informacje na temat wymogów związanych z naborem oraz zasad współpracy znajdują się w Regulaminie naboru i współpracy z ekspertami do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu współpracy transgranicznej Interreg Polska – Słowacja 2021-2027.


Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można znaleźć tutaj: 
 01. Regulamin naboru i współpracy z ekspertami do oceny wniosków (pdf) 105.0 KB

 02. Zał. nr 1 do Regulaminu_ Wniosek o umieszczenie w wykazie ekspertów (docx) 80.0 KB

 03. Zał. nr 2 do Regulaminu_ Kryteria i karta oceny jakościowej (xlsx) 61.0 KB

 04. Zał. nr 2a do Regulaminu_ karta oceny wystąpienia pp (docx) 63.0 KB

 05. Zał. nr 3 do Regulaminu_ Karta oceny ekspertów (docx) 68.0 KB

 07. Zał. nr 5 do Regulaminu_ Program współpracy transgranicznej Interreg Polska − Słowacja 2021-2027 (pdf) 1.47 MB

 08. Zał. nr 6 do Regulaminu Podręcznik programu_1.0 (pdf) 1.72 MB

Projekt umowy będzie dostępny do wcześniejszego zapoznania się w najbliższych dniach. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@plsk.eu.